Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Obdobie Habsburgovcov, história a umenie v Uhorskej časti monarchie (1526 – 1918)

alt

Obdobie Habsburgovcov, história a umenie v Uhorskej časti monarchie (1526 – 1918).
Uhorská koruna na hlave Habsburgovcov zvýšila, už aj predtým veľký, význam tohto panovníckeho rodu. Jeho prológom boli roky 1437 – 1439, kedy sa uhorským kráľom stal rakúsky vojvoda Albrecht Habsburský (sobášom s Alžbetou Luxemburskou, dcérou významného kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského).

Vzdelávací zájazd
SR HAB14

Dôležitú rolu zohrala aj Mária Habsburská, podľa zmluvy z roku 1515, od roku 1522 manželka uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského. Bola pri snahách odvrátiť tragédie tejto časti Európy, ktoré napokon trvali viac ako dve storočia. Právne sa Habsburgovci dostali na uhorský trón po roku 1526, po katastrofálnej porážke Uhorska pri Moháči. Od prvého kráľa Ferdinanda I., (potom Maximilián I., Rudolf II., Matej II., Ferdinand II., Ferdinand III., Ferdinand IV., Leopold I., Jozef I.), až po Karola III. 1711 – 1740 (otca Márie Terézie), sa celé 16. a 17. storočie, museli v Uhorsku vyrovnávať s opakujúcimi sa povstaniami uhorskej šľachty proti habsburskému dvoru, so stálou hrozbou a tlakom Osmanskej ríše, ktorá obsadením dvoch tretín Uhorska, stála 157 rokov, obrazne i doslova, pred bránami Viedne a kresťanskej Európy. Až potom, 18. storočie a dlhé 19. storočie (do roku 1914), sa Uhorské kráľovstvo stalo integrálnou súčasťou Habsburskej ríše, a existovalo vo viac menej pokojných obdobiach rozvoja, dobiehajúc osudovú zaostalosť.

Pravdaže vtedajšia história, pozoruhodnosti kultúry a umenia, sú pre nás dnes veľmi zaujímavé, a to aj z obdobia dramatického 16. a 17. storočia. Vtedy územie dnešného Slovenska reprezentovalo v podstate celé Uhorské kráľovstvo. Zvyšok bol obsadený Turkami. Bratislava sa stala hlavným a korunovačným mestom kráľovstva, Trnava sídlom arcibiskupstva. Slobodné kráľovské mestá, banské mestá a niektoré šľachtické rody podporovali habsburských panovníkov. Iní šľachtici proti ním bojovali a popri tom získavali istý priestor slobody aj protestanti. Umenie v „medziobdobiach“ napokon pozoruhodne reprezentuje nielen  tradičné kontakty so strediskami v rakúskom a nemeckom Podunajsku, ale aj v Sliezsku a so severom Európy. Európsky významnou kapitolou sú stavby protitureckých opevnení.

Na našej Kulturreise sa najprv stručne oboznámime s architektúrou a umením habsburského dvora a mesta Viedne, centra monarchie. Potom podrobnejšie, na území dnešného Slovenska a Maďarska, s architektúrou a výtvarným umením kráľovských miest, sídiel a donácií šľachtických rodov, kláštorov, vidieckych sakrálnych stavieb. Zoznámime sa s veľmi zaujímavými príkladmi stavieb protitureckej obrany. Pozrieme si pamiatky v mestách blízkych Viedni - Bratislava, Trnava, v regióne Spiš – mestá Kežmarok, Levoča, na východe krajiny - Prešov, Košice, v centre - Budapešť. Navštívime hrady a zámky – Biebersburg (rod Palffy), Dolná Krupá (Brunswick), Bytča a Orava (Thurzo), Kežmarok (Thököly), Markušovce (Mariássy), Humenné (Csáky), Krásna Hôrka a Betliar (Andrassy), Gödölló (Grassalkovich). Sakrálne umenie (najmä diela objednané Emmerich Esterházy), kláštorné kostoly v Nitra, Trnava, Trenčín, Jasov, Budapešť, Esztergom. Protestantské kostoly z dreva v lokalitách Leštiny a Kežmarok. Na jednom príklade dreveného kostola byzantského východného obradu si pripomenieme vznik a existenciu Uniatskej cirkvi (gréckokatolíckej), ktorá existuje ako dôsledok habsburskej rekatolizácie. Na príklade banského mesta Štiavnica sa zoznámime so záujmami habsburských panovníkov o banskú problematiku. Po celej ceste sa budeme stretávať samozrejme aj s významnými pamiatkami pokojnejších období 18. a 19. storočia.

Táto cesta za umením poskytne zaujímavý obraz o doznievaní umenia neskorej gotiky, o jedinečných príkladoch neskorej renesancie a manierizmu, ktoré sa prejavilo najmä v dielach v prostredí protestantskom. Obraz o umení európskeho barokového a rokokového umenia až po miestny štýl secesie.

Itinerar

1.deň sobota   

Príchod a ubytovanie vo Viedni

 

2.deň nedeľa

Viedeň – návšteva novej expozície: Kunstkammer v Kunsthistorisches museum,  poobede návšteva expozície poklady Habsburgovcov v Hoffburgu a prehliadka mesta s témou šľachtické paláce a výber najtypickejších sakrálnych stavieb obdobia baroka. Naše sprevádzanie obohatia: odborný lektor múzea a historik umenia z viedenskej univerzity. (2.nocľah vo Viedni)

 

3.deň pondelok

Ráno príchod do Bratislavy, ktorá bola tri storočia hlavným mestom Uhorska – prehliadka pamiatok zviazaných s obdobím Habsburgovcov. Hrad, ktorý slúžil ako miestodržiteľské sídlo habsburgovcov v Uhorsku a po barokovej prestavbe (po 1760) sídlo dcéry Márie Terézie Márie Kristíny s manželom Albertom Kazimírom Tešinským (grafická zbierka Albertina!). Navštívime dóm kostol, ktorý bol v rokoch 1563 – 1830 uhorským korunovačným chrámom. Korunovaných tu bolo 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek, všetkých z rodu Habsburg. Prejdeme okolo mestských palácov, ktoré si dali postaviť šľachtici ako sídla počas zasadania snemu i korunovačných slávností a paláce arcibiskupa. Pozrieme si aj tzv. Modrý kostol, najzaujímavejší príklad uhorskej secesie. Poobede navštívime biskupský hrad v meste Nitra, ktorého opevnie vypovedá o dramatických udalostiach na vtedajšej Uhorsko-osmanskej hranici, katedrálu s kvalitnými dielami viedenského baroka. Ubytujeme sa v meste Trnava. 

 

4.deňutorok

Doobeda navštívime hrad Biebersburg, ktorý v roku 1542 dali Fuggerovci prestavať na dokonalú renesančnú pevnosť podľa nákresov „zaalpského Leonarda“ Albrechta Dürera. Uvidíme tu aj unikátne barokové priestory, ktoré šľachtic Mikuláš Pálffy (hrdinský veliteľ bitky proti Turkom pri Raabe) vyzdobiť italským majstrom. Empírový zámok v dedine Dolná Krupá vytvorili viedenskí umelci a počas jednej z návštev tu Ludwig van Beethoven skomponoval aj náčrt melódie sonáty „mesačného svitu“. Poobede prehliadka jedinečných barokových pamiatok v meste Trnava, ktoré bolo počas tureckej okupácie centrálneho Uhorska najvýznamnejším cirkevným centrom, sídlom univerzity. Večer sa, špeciálne pre nás, uskutoční organový koncert.(2.nocľah Trnava)

 

5.deň streda

Od rána pocestujeme širokým údolím rieky Váh. Navštívime mesto Trenčín s pozoruhodným hradom a jeho osudmi v čase uplatňovania moci habsburgovcov, ako aj sídla cisárovi oddaného rodu Illésházy. V piaristickom kostole uvidíme výtvarné diela viedenských umelcov (Tausch, Pozzo). Potom si pozrieme areál zámku v Bytči, ktorý bol dielom i sídlom rodu Thurzo. Juraj Thurzo bol významný radca cisárskeho dvora, najmä Rudolfa II., palatín Uhorského kráľovstva, vzdelaná osobnosť. Katolícki panovníci rešpektovali jeho protestantskú príslušnosť a evanjelická cirkev na území Slovenska mu vďačí za definitívnu podobu cirkvi (synoda v Žiline 1610). S neskororenesančným umeleckým programom, objednaným Thurzovcami, sa stretneme aj na bizarnom hrade Orava, najmä v jedinečnej hradnej kaplnke. Na záver dňa navštívime výtvarne prekvapujúci neskororenesančný drevený evanjelický kostol v horskej dedine Leštiny, ktorý dýcha pamiatkou rodu Zmeškal. Ich významný člen, Mikuláš Zmeškal, bol riaditeľom dvorskej kancelárie vo Viedni a významný priateľ a podporovateľ Ludwiga van Beethovena. Večer príchod do regiónu Spiš. Ubytovanie v horskej osade Smokovec– Grand hotel je ukážkou rakúsko-uhorského Jugendstill a Art Deco.

 

6.deň štvrtok

Ráno krátka návšteva farského kostola v Spišskej Sobote, kde ku gotickému vybaveniu interiéru pribúdali aj neskororenesančné a barokové diela. Doobeda prehliadka pamiatok v meste Kežmarok (hrad rodu Thököly, typická spišská renesančná zvonica, svetoznámy drevený protestantský kostol); návšteva kostola v meste Ľubica, ktorého dvojloďový gotický interiér bol pozoruhodne prestavaný v období baroka. Potom v meste Levoča sa zameriame na pamiatky, ktoré sú predovšetkým dedičstvom neskorej gotiky európskeho významu, ale sú zvláštnym spôsobom zviazané s pomermi za panovania habsburgovcov – obohatenie neskorogotického interiéru farského kostola sv. Jakuba i kostola sv. Ladislava renesančnými a barokovými dielami, interiér radnice, evanjelický kostol, fasády domov. V neskoré poobedie si pozrieme areál zámku v Markušovciach, rodového sídla šľachticov Mariássy. Renesančný, rokokovo prestavaný zámok obohatili hudobným pavilónom v roku 1774,  pri príležitosti plánovanej návštevy cisára Jozefa II. Je tu nábytkové a hudobné múzeum. V pavilóne bude pre nás malý koncert. Ubytovanie v meste Spišská Nová Ves.

 

7. deňpiatok

Cestou na východ krajiny si urobíme zastávku pri renesančnom zámku Fričovce, ktorého atika s renesančnou sgrafitovou výzdobou s postavami historických osobností patrí k dôležitým umeleckým pozoruhodnostiam. Na východe krajiny navštívime zámok v Humennom, pamiatku na významný uhorský (pôvodne francúzsky) rod Drugeth a neskorší rod Csáky, s ktorým sme sa stretli už v regióne Spiša. V zámku popri iných nástenných maľbách regionálneho štýlu uvidíme aj výjav apoteózy cisárovnej Márie Terézie. V expozícii múzea pri zámku si pozrieme drevený kostol z dediny Zboj – typickú pamiatku na byzantskú kultúru vo východných Karpatoch uhorskej časti monarchie. V istom zmysle zachovanie tejto kultúry súvisí s politikou cisárskeho dvora vo Viedni. Poobede si pozrieme pamiatky významného mesta Prešov, azda najdramatickejšieho miesta stretu politických záujmov cisárskeho dvora, mesta a odbojnej uhorskej šľachty, ako aj reformácie a protireformácie. Popri tom v meste prekvitalo umenie renesančného staviteľstva a aj dnes je to významné stredisko vzdelanosti evanjelickej i gréckokatolíckej cirkvi. Navštívime evanjelický kostol (17. a 18. storočie) a stretneme sa na prednáške a diskusii s predstaviteľom ev. cirkvi na tému histórie a školstva. Ubytovanie v meste Prešov

 

8.deňsobota

Ráno prehliadka vybraných pamiatok v neďalekom významnom meste Košice, potom cesta do barokového kláštora premonštrátov v Jasove. V kláštornom kostole je jedinečný barokový interiér s freskami od významného rakúskeho maliara Krackera a jedinečná galéria postáv svätcov od sochára Krausa. Poobede uvidíme hrad Krásna Hôrka, s významným protitureckým opevnením, kde je múzeum šľachtického rodu Andrássy a ich povestný romantický zámok v dedine Betliar. Podvečer precestujeme do banského mesta Štiavnica. Ubytovanie.

 

 

9.deň nedeľa

Banská Štiavnica - prehliadka svetoznámeho banského mesta, ako aj pamiatok na cisárske návštevy – Nový Zámok, renesančná protiturecká delová veža s expozíciou bojov a obrany proti Turkom – Starý Zámok, na renesančnú pevnosť prestavaná protiturecká pevnosť – Kammerhof, areál budov s múzeom histórie baníctva a kráľovskej, cisárskej pôsobnosti v tomto unikátnom meste (v Kammerhofe a Berggerichte sídlili úradníci kráľovskej komory). Poobede návšteva zámku vo Svätom Antone, ktorý bol sídlom rodu Coburg. V celom objekte je pozoruhodná muzeálna expozícia zbierok. Návrat do Banskej Štiavnice.  

 

 

10.deň pondelok

Cestou z Banskej Štiavnice uvidíme hrad Bzovík. Bol to pôvodný kláštor prestavaný na pozoruhodnú protitureckú pevnosť. Naša ďalšia cesta povedie na územie súčasného Maďarska k návšteve významnej rezidencie: zámku v Gödöllő. Túto významnú rezidenciu dal po roku 1733 postaviť gróf Anton Grassalkovich, zástupca kráľa, prezident Uhorskej kráľovskej komory a radca Márie Terézie. Po roku 1867 rezidenciu uhorskej Koruny využíval aj viedenský dvor. Na návšteve tu často bola aj cisárovná Alžbeta – Sisi. Príchod a ubytovanie v Budapešti.

 

11.deň 12.deň   utorok, streda

Budapešť – prehliadka pamiatok na obdobie cisársko-kráľovskej monarchie. Sú to predovšetkým jedinečné stavby z posledného storočia existencie monarchie, kedy sa hlavné mesto Uhorska dalo na úspešnú cestu dobiehania európskych imperiálnych metropol. Prejavilo sa to aj v množstve múzeí a pamiatok. Bohatý program v meste nám sprostredkujú miestni odborní znalci a využijeme aj tunajšie služby pohodlných prehliadok mesta z vyhliadkového autobusu.   

 

13. deň  štvrtok

Budapešť – voľný program, poobede cesta do Ostrihomu, kde navštívime jedinečný hrad s katedrálou. Je to najvýznamnejšia lokalita cirkevných a kultúrnych dejín Uhorska. Prehliadneme si aj významné múzeum kresťanského umenia. Potom navštívime ďalšie mesto na Dunaji – Komárno. Povestné je najväčšou vojenskou pevnosťou v Strednej Európe, ktorú budovali od stredoveku. Bola jednou z najvýznamnejších pevností proti Turkom a do obrovského rozsahu ju dal po roku 1860 vybudovať viedenský cisársky dvor. Bola miestom poslednej protihabsburskej revolúcie v roku 1949. Večer príchod do Bratislavy, ubytovanie.

 

14. deň  piatok

Návrat (cez Viedeň) domov.

 

Balík služieb:

V cene zájazdu sú poskytované nasledovné služby:

  • kvalifikovaný sprievodcovský servis
  • doprava z Viedne, počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom
  • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
  • 13 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
  • simpli pol penzia (raňajky a obed) 13 x raňajky, 12x obed vo vybraných štýlových reštauráciách

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

  • vstupné
  • nápoje
  • príspevky
  • poistné
  • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach

Cena zájazdu

Cena zájazdu SR HAB 14 je 1 372 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 257 Euro.

Terminy         

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd